Gebruikersovereenkomst

Versie 29-12-2007

 

1

Toepassing

1.1

Deze website hoort bij het boek Van verslag tot rapport (hierna steeds aangeduid als het boek), auteur Jack Schilder, uitgegeven door Boom Onderwijs te Amsterdam.

1.2

Deze website wordt beheerd door de auteur van het boek en door hem aan te wijzen beheerders en moderators (hierna steeds aangeduid als VVTR).

1.3

Door deze website te raadplegen, dan wel er op enige wijze (actief of passief) aan deel te nemen, verklaart de gebruiker zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt de gebruiker zich ertoe om deze na te leven. Deze bepalingen zijn, samen met de algemene bepalingen van de disclaimer in dit reglement, als enige van toepassing.

 

2

Website

2.1

Het doel van deze website is uitsluitend het aanbieden van aanvullende voorzieningen bij het boek en het dienen als discussieforum over de onderwerpen die in het boek besproken worden en de materialen en voorzieningen die op de website te vinden zijn.

2.2

VVTR heeft op ieder ogenblik het recht om tijdelijk of permanent de inhoud van de site te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. VVTR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden ten gevolge van de wijziging, opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beŽindiging van (een deel van) deze website.

2.3

Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. VVTR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens garandeert VVTR niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen.

 

 

3

Toegang voor studenten

3.1

Om toegang te krijgen tot de niet-openbare gedeelten van de website dienen studentgebruikers zich allereerst te registreren met behulp van een geldig e-mailadres. 

3.2

Studentgebruikers kunnen inloggen met behulp van dit e-mailadres en een wachtwoord. Elke keer dat een studentgebruiker inlogt, zal hem worden gevraagd als wachtwoord een bepaald woord in een bepaalde regel op een bepaalde bladzijde van het boek in te vullen. Per keer kan dit een ander woord zijn.

3.3

Studentgegevens mogen hun accountgegevens niet beschikbaar stellen aan derden. Ook is het verboden een lijst aan te leggen van wachtwoorden en deze op enigerlei wijze te publiceren of te verspreiden. Bij overtreding wordt het account gedeactiveerd.

3.4

Studentgebruikers kunnen niet tweemaal of vaker tegelijk ingelogd zijn. Zodra geprobeerd wordt voor een tweede maal in te loggen, volgt een waarschuwing. Bij herhaalde overtreding wordt het account gedeactiveerd.

3.5

Studentgebruikers worden automatisch uitgelogd als ze langer dan 30 minuten niet actief zijn geweest. Dit tijdsinterval kan door VVTR zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

 

 

4

Toegang voor docenten

4.1

Docenten kunnen er desgewenst voor kiezen zich als studentgebruiker te registreren.

4.2

Docenten kunnen zich als docentgebruiker registreren met behulp van een geldig e-mailadres en door een aantal gegevens te verstrekken waarmee VVTR na kan gaan of daadwerkelijk sprake is van een docent. Docenten krijgen na registratie een permanent wachtwoord toegewezen.

4.3

Door docentgebruikers verstrekte gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden noch voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt door VVTR. Ook zullen deze gegevens niet aan derden worden verstrekt.

4.4

Docentgebruikers mogen hun accountgegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

4.5

Docentgebruikers worden automatisch uitgelogd als ze langer dan 120 minuten niet actief zijn geweest. Dit tijdsinterval kan door VVTR zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

 

 

 

5

Het forum

 

5.1

Geregistreerde studentgebruikers en docentgebruikers kunnen zich ook aanmelden op het forum.

 

5.2

Op het forum kunnen gebruikers ervaringen uitwisselen met het gebruik van het boek of andere materialen en voorzieningen op de website. Ook kunnen studentgebruikers problemen met hun teksten aan de orde stellen en andere gebruikers vragen met oplossingen te komen.

 

5.3

Bij het plaatsen van een bijdrage zorgt de gebruiker ervoor dat hij geen inbreuk pleegt op het auteursrecht van derden.

 

5.4

Bij het plaatsen van een bijdrage verplicht de gebruiker zich de bijdrage zodanig te anonimiseren dat geen vertrouwelijke informatie over personen of organisaties openbaar wordt gemaakt. Dit geldt ook voor informatie waarvan de gebruiker had kunnen vermoeden dat deze privacygevoelig zou zijn.

 

5.5

Door het plaatsen van een bijdrage geeft de gebruiker VVTR gratis de exclusieve toestemming om de inhoud van deze bijdrage te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze website als in of op andere media.

 

5.6

Na voorafgaande toestemming van VVTR kan van het bepaalde in artikel 5.5 afgeweken worden.

 

 

 

 

6

Algemene gedragsregels voor het forum

 

6.1

De gebruiker houdt zich bij het plaatsen van bijdragen aan de doelstelling van deze website zoals verwoord in artikel 2.1 en de doelstellingen van de forum zoals verwoord in artikel 5.2.

 

6.2

Bij het plaatsen van bijdragen neemt de gebruiker de gangbare fatsoensnormen in acht.

 

6.3

Het plaatsen van of linken naar illegale content en zaken is verboden.

 

6.4

Het plaatsen van racistische, discriminerende of anderzijds kwetsende of schokkende uitlatingen is verboden evenals het linken naar dergelijke content.

 

6.5

Het plaatsen van onnodig schokkend materiaal is verboden evenals het linken daarnaar.

 

6.6

Het gebruik van scripttalen en het linken naar zaken die op de computer van medegebruikers tot ongewenste effecten kunnen leiden, is verboden.

 

6.7

Het voeren van ruzies of het uitlokken daarvan is niet toegestaan.

 

6.8

Het tegen betaling aanbieden van diensten en/of producten is niet toegestaan.

 

6.9

Het plaatsen van links naar commerciŽle of ideŽle organisaties is verboden als zoín link niet in overeenstemming is met artikel 6.1.

 

6.10

Het is af te raden persoonlijke gegevens zoals een e-mailadres op het forum te plaatsen. Uitwisseling van contactgegevens kan desgewenst via PBís.

 

 

 

 

7

Rapportsjablonen

 

7.1

De gebruiker verklaart een geldige licentie te hebben van MS Word met betrekking tot het gebruik van de rapportsjablonen die op deze website beschikbaar zijn.

 

7.2

De gebruiker mag de sjablonen niet verkopen, in licentie geven, in lease geven, verhuren of op andere wijze tegen betaling aan anderen overdragen.

 

 

 

 

8

Andere voorzieningen en materialen

 

8.1

Voor de techniek achter het oefenmateriaal op deze website berust het auteursrecht bij PieceOfWeb.

 

8.2

Voor alle overige materialen, teksten en voorzieningen op de site geldt dat het auteursrecht berust bij VVTR. Het is niet toegestaan niet-gebruikers toegang tot deze materialen te geven of materialen en teksten anderszins te vermenigvuldigen of te verspreiden.

 

 

 

 

9

Toepasselijk recht

 

9.1

Degenen die deze site raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de locale wet- en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Door deze site te gebruiken gaat de gebruiker akkoord met de wet- en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet hij af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied.

 

 

 

 

10

Uitsluiting en vrijwaring

 

10.1

Bij overtreding van de regels in deze gebruikersovereenkomst kan VVTR een gebruiker al dan niet permanent de verdere toegang tot de niet-openbare gedeelten van de website en het forum ontzeggen door het deactiveren van het account en het bannen van IP-adressen. In voorkomende gevallen zal contact worden opgenomen met de ISP van de gebruiker.

 

10.2

De gebruiker vrijwaart VVTR van elke mogelijke schadeclaim van derden die het gevolg zou kunnen zijn van enige handeling die in strijd is met de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst.

 

 

 

 

11

Wijziging van gebruiksvoorwaarden

 

11.1

VVTR behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. De gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

 

 

 

12

Disclaimer

 

12.1

Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch VVTR, noch PieceofWeb, noch Uitgeverij Boom verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien VVTR, PieceofWeb en/of Uitgeverij Boom op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren.

 

 

 

 

13

Datum van inwerkingtreding

 

13.1

Deze gebruikersovereenkomst is in werking getreden op 29-12-2007.

 

 

Naar boven